دستگاه ضبط کننده NVR هایلوک که توسط شرکت هایک ویژن ارائه می شود.