دستگاه ضبط کننده NVR هایک ویژن توسط شرکت هایک ویژن ارائه می شود.