برندها
نوع دوربین
نوع اتصال
نوع اتصال
دوربین مداربسته DS-2CD1023G0-I هایک ویژن
DS-2CD1023G0-I
From ۱,۱۱۳,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD1123G0-I هایک ویژن
DS-2CD1123G0-I
۱,۳۷۶,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD1323G0-I هایک ویژن
DS-2CD1323G0-I
From ۱,۱۷۲,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD1623G0-I هایک ویژن
DS-2CD1623G0-I
From ۲,۲۶۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD1623G0-IZ هایک ویژن
DS-2CD1623G0-IZ
From ۲,۵۳۹,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD1723G0-I هایک ویژن
DS-2CD1723G0-I
From ۲,۲۶۵,۰۰۰ تومان
DS-2CD2020-I
۱,۶۶۹,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2120F-I هایک ویژن
DS-2CD2120F-I
۱,۶۶۹,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2123G0-IS هایک ویژن
DS-2CD2123G0-IS
From ۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2420F-IW هایک ویژن
DS-2CD2420F-IW
۱,۶۷۱,۱۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2423G0-IW هایک ویژن
DS-2CD2423G0-IW
From ۱,۵۶۲,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2520F هایک ویژن
DS-2CD2520F
۱,۷۱۴,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2523G0-IS هایک ویژن
DS-2CD2523G0-IS
From ۲,۳۶۳,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2720F-I هایک ویژن
DS-2CD2720F-I
From ۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2723G0-IZS هایک ویژن
DS-2CD2723G0-IZS
۴,۲۸۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته DS-2CD2E20F-W هایک ویژن
DS-2CD2E20F-W
۲,۴۵۸,۰۰۰ تومان
1 2