دستگاه ضبط کننده DVR-216G-F1 های لوک
DVR-216G-F1
From ۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده DVR-216Q-F1 هایلوک
DVR-216Q-F1
From ۲,۸۰۵,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده DVR-216Q-K1 هایلوک
DVR-216Q-K1
From ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده DVR-216U-F2 هایلوک
DVR-216U-F2
From ۵,۶۸۳,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده DVR-216U-K2 های لوک
DVR-216U-K2
From ۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان