دستگاه ضبط کننده NVR-104-B های لوک
NVR-104-B
From ۸۸۳,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده NVR-104-B/4P هایلوک
NVR-104-B/4P
From ۱,۳۴۷,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده NVR-104MH-Cهای لوک
NVR-104MH-C
From ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده NVR-104MH-C/4P هایلوک
NVR-104MH-C/4P
From ۲,۰۹۳,۰۰۰ تومان